Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

Ilgstošā sociālā aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe un veselības aprūpe

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

Komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls pieder Jēkabpils novada pašvaldībai. Centrs izveidots 1997. gadā.

Tās mērķis ir – sniegt veselības, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Veselības un sociālās aprūpes centra pakalpojumi

Īslaicīgā sociālā aprūpe

Pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti un personas pensijas vecumā, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku

Ilgstošā sociālā aprūpe

Pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti un personas pensijas vecumā, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku

Attīstīt pašaprūpes iemaņas
Apmeklēt dažādas nodarbības un kultūras pasākumus
Izmantot bibliotēku
Saņemt garīgo aprūpi

Dokumenti

Informācija par īpašuma struktūru
SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% apmērā ir Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Komercdarbības veidi
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2023.-2025.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
2021.-2022.gada izmaksātas dividendes2017.-2020.gada izmaksātas dividendes
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
Valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2018.-2022.gadā
Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība
Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Ziedojumu pieņemšanas kārtība. Informācija par saņemtiem ziedojumiem
No 2018.-2022. gadam nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
Ziedojumu pieņemšanas un lietošanas kārtība
Kapitālsabiedrības mantas iznomāšana
Kapitālsabiedrība neveic kustamas un nekustamas mantas iznomāšanu
Informācija par iepirkumiem
Publisko iepirkumu procedūras  netiek veiktas
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu istenošanas rezultāti
Darbības izvērtējams 2022Darbības izvērtējams 2021
Statūti
Statūti
Informācija par valdes locekli
Valdes locekles profesionālā darba pieredze

Valdes loceklim nav amati citās kapitālsabiedrībās.

Valdes loceklis ievēlēts uz 5 gadiem – no 2019.gada līdz 2023.gadam.

Informācija par organizatorisko struktūru
Struktūrshēma
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi un to cenrādis
Pakalpojumi un to Cenrādis
Cita informācija
NolikumsTrauksmes celšana

Galerija

Kontakti

SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”
Jur.adrese: Kārļa iela 5/7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237.
Faktiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237
Tālrunis 28809219 (māsu istaba); 28805260 (grāmatvedība),
E-pasta adrese: viesitesvsac@inbox.lv

SIA „Viesītes VSAC” vadītāja Ilga Laizāne
tālr. 22334744, e-pasta adrese: ilga.laizane@vsac.lv 

[wpforms id="31" title="false" description="false"]